Wednesday, July 24, 2013

உங்கள உடமை இதோ உங்களூக்கே !

 WHO IS GOD ?

ACCEPT ISLAM 

HERE LIES YOUR TREASURE


READ IN TAMIL DOWNLOAD BARANI TAMIL FONT 


உங்கள் உடைமை 
இதோ உங்களூக்கே !v‹ ghrÄF thrf nea®fns!

eh‹ v‹ rh®ghfî«, v‹ K°È« rnfhju®fŸ midtÇ‹ rh®ghfî« KjÈš c§fËl« k‹Å¥ò nt©L»nw‹.

VbdÅš, cy»š rh¤jhÅ‹ Äf¥ bgU« râ tiyÆš á¡», c§fË‹ khbgW« cilikia ïJ tiu c§fËl« x¥gil¡fhkš ïUªJ É£nlh«. ght¤â‹ ïl¤âš ghÉfË‹ mtkâ¥ig, v§fŸ kd§fËš mk®¤â rh¤jh‹ ciifna nghh®¡fskh¡» É£lh‹ v‹W kd« tUªJ»nwh«.

ï¤jt¿‹ ãuha¢á¤jkhf, c§fË‹ cilikia c§fËl« nr®¥ã¡fî«, nkY« v›Éj Mjha neh¡fÄ‹¿, KGghr«, kÅjnea mo¥gilÆš c§fË‹ kd« bjh£L¥ ngrî« ïij vGJ»‹nw‹.

ï¡fU¤J¡fis c§fŸ tiu v¤âit¥gâš fs§fk‰w v©z¤Jl‹, c©ikahd m¡fiwÆš flik Ãiwnt‰w¤ Jo¡»nw‹ v‹gj‰F, ïja cz®îfis m¿í« r¤âa ïiwtnd rh£á...!

ït‰iw ïJtiu j§fËl« v¤â it¡fhj ntjidahš v¤jid ïuîfŸ v‹ ö¡f« fiyªJ nghdJ v‹gijí« mtnd m¿th‹...!

c§fËlK« X® ïja« c©L. mijí« nf£L¥ ghU§fŸ. mJ K‰¿Y« r¤âakhdJ...! ïJ brhšÈ¡fh£L« Éõak‹W. vÅD« vdJ ghrÄ¡f th®¤ijfis Ú§fŸ kdÉU¥òl‹ gh®¡f nt©L«, go¡f nt©L«. m»y cyf« mid¤ijí« gil¤J ïa¡» tU« mªj ïiwtD¡fhf ïij¢ áªâ¤J¥ gh®¡f nt©L« v‹gnj v‹ Mir v‹ rnfhju®, rnfhjÇfË‹ cilikia mt®fËl« x¥gil¤J É£nl‹ v‹W v‹ kdK«, M‹khî« rhªâaila nt©L« v‹gnj v‹ ïja mth.

ï›îy»š njh‹¿a ã‹ kÅjD¡F vªj xU r¤âa¤ij m¿ªJ, mij kdjhu x¥ò¡bfhŸtJ mtáankh, mJjh‹ mtdJ Äf¥bgÇa bghW¥ò« flikí« MF«. mªj ghrÄF¢ brŒâiana c§fS¡F¢ brhšy ÉU«ò»nw‹.

ïa‰ifÆ‹ khbgU« c©ik

ï¥ãugŠr¤â‹ ï‹D« brhšy¥nghdhš ïa‰ifÆ‹ khbgU« c©ikahbjÅš, ïªj cyf«, gil¥ãd§fŸ ï‹D« m©lruhru« mid¤ijí« gil¤jt‹... ït‰iw Óuhf ît»¤J tUgt‹...Vf tšytdh»a ïiwt‹ cUt‹ k£Lnk! mt‹ j‹ cŸsikÆY« g©òfËY« jŤjt‹.

mt‹ v§F« ïU¡F« r¡â gil¤jt‹. všyh t‰iwí« gh®¡»wh‹. aht‰iwí« nf£»wh‹. m»y bk§F« X® ïiy Tl mtdJ mDkâÆ‹¿ mira KoahJ.

x›bthU kÅj cÆU«, ïj‰F rh£á. mt® v« kj¤ij V‰wtuhÆD« rÇ, vªj áiyia tz§F gtuhÆD« rÇ, mt® j« kdrh£áahš gÇghÈ¡F« ïu£rf‹, mrš vrkhd‹ mt‹ xUtnd v‹W e«ò»wh®. kÅj m¿ÉY«, KG ãugŠr¤â‹ mâgâ xUtnd v‹gij¤ jÉu ntW v©z« tUtâšiy.

xU gŸË¡ Tl¤â‰F ïu©L Kjšt®fŸ ïUªjhš m¥gŸË¡Tl« ïa§f KoahJ. X® CU¡F ïu©L jiyt®fŸ ïUªjhš C® îthf« Ó® FiyªJ ÉL«. X® eh£o‰F ïu©L mur®fŸ ïU¡f KoahJ vD« nghJ ï›tsî bgÇa cyf¤ij îthf« brŒa x‹W¡F nkš flîŸfŸ mšyJ v#khd®fŸ v¥go el¡f Koí« ? nkY«, ï¥ãugŠr¤â‹ îth»fŸ gy ng®fŸ v¥go ïU¡f Koí«...?

X® Mjhu«

ïiwkiw “F® M‹” cy»‰F jdJ r¤âa¤ij vL¤Jiu¥gj‰F ïw¡f¥g£lJ. âUkiw F® M‹ mªj ïiwtÅ‹ r¤âa ntj« v‹gâš c§fS¡F IaÄUªjhš mJ ngh‹w X® m¤âaha¤ijnaD« bjhF¤J¡ fh£L§fŸ....!

“Ú§fŸ c©ikahs®fshdhš ïj‰fhf ïiw tid¤ jÉu mid¤Jyf¤jt®fisí«, cjÉ¡fhf miH¤J¡ bfhŸS§fŸ” (2:23) v‹W rthš É£LŸsJ.

MÆu¤J eh}W M©Lfshf ï‹W tiu cy»YŸs kÅj®fŸ, m¿Éaš fÂÅfŸ tiuÆyhd MŒîfŸ brŒJ fis¤JÉ£ld®. nrh®ªJ jiy FŪJ É£ldnu jÉu, ïJ ïiwntjkšy v‹W ahU« Ã%ã¡f KoaÉšiy. ïªj gÇR¤j ntj¤âš mšyhà ekJ m¿î¡F miuTtš ÉL¤J Mjhu§fis tH§»íŸsh‹.

X® cjhuz«

“mšyhàit¤ jÉu thd« óÄÆš mndf flîŸfŸ (vrkhd®fŸ) ïUªâUªjhš bgU«FH¥g§fŸ ÉisªâU¡F«.” (21 : 22)

c©ikjh‹ x‹W¡F nkš gy flîŸfŸ ïUªjhš X® flîŸ “ï¥nghJ ïuî tU«” v‹W Tw, k‰bwhU flîŸ, “ïšiy gfš tu£L«!” v‹W Tw r©iljh‹ V‰gL«. X® fl MW khj« gfš nt©L«” v‹W Tw mL¤j flîŸ, “_‹W khj« gfš ïU¡f£L«” v‹g®. xU flîŸ “NÇa‹ »H¡»ÈUªJ câ¡f£L«” v‹whš, ntW flîŸ “ïšiy nk‰»ÈUªJ câ¡f£L«” v‹gh®.

njt®, njÉfË‹ ïªj cÇik c©ikahdjhf ïUªâU¥ã‹ mt®fŸ mšyhàÉ‹ gÂfËš g§F bgWgt®fshf ïUªâU¥ã‹, xU g¡j‹ ói#, m®¢ridfŸ brŒJ, kiy njt®fËl«, j§fË‹ nfhÇ¡ifia V‰f it¡F« Ãiyik v¥nghjhtJ ÃfœªâU¡f nt©L«. ãwF bgÇa flîŸ “ï¥nghJ kiH bgŒahJ” vd Miz¥ ãw¥ã¥gh®. clnd ÑGŸs t®fŸ nghuh£l« el¤Jth®fŸ. gfš ÉoaÉšiyna v‹W k¡fŸ c£fh®ªJ¡ bfh©oU¥gh®fŸ. ãwFkjh‹ NÇa njt® nghuh£l« m¿É¤JŸsh® v‹gJ bjÇatU«.

r¤âa rh£á

c©ik ahbjÅš, cy»‹ x›bthU bghUS« rh£áaˤJ¡ bfh©LŸs. ïªj Óuhd KiwÆš ïa§» bfh©oU¡F« ãugŠr¤â‹ mik¥ò, ï¥ãugŠr¤â‹ mâgâ jŤjt‹ xUtnd. “mt‹ vJ nt©LkhdhY«, v¥nghJ nt©LkhdhY« brŒa tšyt‹.

mtid f‰gidfËš, v©z§fËš f£L¥gL¤j KoahJ. mtD¡F cUt«, njh‰w« f‰ã¡f KoahJ v‹W rh£áa« t»¤J bfh©LŸsJ. mªj v#kh‹ m»y§fŸ mid¤ijí«, kÅj®fË‹ nrit¡fhfnt gil¤JŸsh‹.

NÇa‹ - kÅjD¡F nrtf‹, fh‰W - kÅjD¡F CÊa‹. ïªj óÄí« kÅjD¡F g brŒtj‰nf MF«. cÆUŸsití«, cÆu‰wití« všyhnk kÅj CÊa¤â‰F v‹nw gil¡f¥g£LŸsd.

kÅj‹ ïªj všyht‰¿‹ jiytdhf M¡f¥g£LŸsh‹. mšyhà kÅjid btW« jdJ moikahf, j‹id tz§fî«, jd¡F f£L¥glînk gil¤JŸsh‹. Úâ v‹d bt‹whš, gil¤jt‹ - thœ tË¥gt‹ - kuzkË¥gt‹ czî, Ú® bfhL¥gt‹, thœÉ‹ x›bthU njitfisí« V‰ghL brŒgt‹ xUt‹ ïU¡»wh‹ vÅš, jdJ mªj vrkhdÅ‹ âU¥â¡fhf mtD¡D¡ f£L¥g£L, jdJ thœî ï‹D« thœî r«gªj¥g£l mid¤J Éõa§fisí« cgnah»¥gJ jh‹ X® c©ik kÅjÅ‹ flik.

jdJ thœit mªj Vf mâgâÆ‹ Miz¡F¡ f£L¥g£L fÊ¡fhj xUt‹ “kÅj‹” v‹W brhšy¥gLtj‰nf mUfija‰wt‹.

xU khbgU« r¤âa«

mªj r¤âa vrkhd‹, jdJ r¤âa ntj« âUkiwÆš ek¡F xU r¤âa¤ij vL¤J¡ T¿íŸsh‹.

“x›bthU (cÆUŸs) M‹khî«, kuz¤ij Uá¤nj Ôu nt©L«. ãwF Ú§fŸ e«Äl« âU«g tuneÇL«.” (29 : 57)

ï›trd¤âš ïU gFâfŸ cŸsd : KjyhtJ x›bthU cÆUŸsití«, kuz¤ij Uá¡f nt©L«. ïªj fU¤ij všyh rka¤âdU«, všyh JiwÆdU«, všyh ïl¤jtU«, fhy¤jtU« e«ãíŸsd®. ï‹D« brhšy¥nghdhš kj¤ij V‰fhjtU« Tl ïªj r¤âa¤â‰F jiy rhŒ¡»‹wd®. ÄUf§fŸ tiuÆY« Tl kuz¤â‹ c©ikia cz®¤J»‹wd. vÈ, óidia¡ f©L XL»wJ. ehí« Tl ghijÆš tU« VnjD« t©oia¥ gh®¤J Xo ÉL»wJ. VbdÅš mt‰¿‰F« kuz¤â‹ ÛJ e«ã¡ifí©L.

kuz¤â‰F¥ã‹

ï›trd¤â‹ ïu©lh« gFâÆš, âUkiw xU khbgU« c©ikÆ‹ghš e« ftd¤ij âU¥ò»wJ. mªj c©ik kÅjD¡F¥ òǪJ É£lhš, KG cy»‹ NœÃiyna kh¿ÉL«. “Ú§fŸ kuz¤â‰F¥ã‹ v‹Ålnk âU¥g¥gLå®fŸ. ï›îy»š v¥go braš g£oUªjhY«, mj‰nf‰g ãuâgy‹fŸbgWå®fŸ.” v‹gJjh‹ mªj c©ik.

kuzkilªj ã‹ Ú§fŸ mG» k©Âš k¡»¥ nghŒ ÉLå®fŸ. ãwF Û©L« vG¥g¥gl kh£O®fŸ v‹gJkšy mšyJ kuz¤â‰F¥ã‹ c§fË‹ cÆ® ntbwhU clÈš òFªJ bfhŸS« v‹gJÄšiy. ï¡f©nzh£l« kÅj m¿É‹ ciu¡fšÈš cuᥠgh®¡f Koahj x‹W.

Kjyhtjhf ïªj kWãwÉ¡ bfhŸif vªj ntj§fËY« ïl« bgwÉšiy. ã‰fhy kj òuhz§fËš, Tw¥g£LŸsjhf¤ bjÇ»wJ. mj‹ _y« kÅjÅ‹ ïa‰if _y¡TWfËš vGj¥g£LŸs rªjâfË‹ g©òfŸ,jªijÆlÄUªJ kfD¡F«, kfÅlÄUªJ mtdJ kfD¡F« kh¿ kh¿ tU»wJ v‹gJjh‹ És§F»wJ.

Mdhš ï¡f©nzh£l¤â‹ _y« rh¤jh‹, kj¤â‹ bgauhš k¡fis nkš #hâ, Ñœ #hâ v‹w ãÇÉidia V‰gL¤jyhdh‹. kj¤â‹ bgauhš, N¤âu®fËl« ntiy th§fî«, mt®fis k£lkhf¡ fUjî« brŒí« kj¡ F¤jifjhu®fËl«, r_f¤â‹ xL¡f¥g£lrhuh® “v«ik¥ gil¤j ïiwt‹ všyh kÅj®fS¡F« f©, fhJ, _¡F vd všyht‰iwí« rÇ rkkhf¥ gil¤JŸsnghJ, Ú§fŸ c§fis ca® #hâahfî« v§fis Ñœ #hâahfî« v¥go M¡»Ü®fŸ?” v‹W Édh bjhL¤j nghJ mt®fŸ kWãw¡ bfhŸifia rh¡fhf¡ fh£o c§fË‹ Kªija thœÉ‹ brašfŸ c§fis Ñœ¤jukhf M¡»É£lJ v‹W T¿dh®fŸ.

ïªj f©nzh£l¤âš, kÅj cÆ®fŸ mid¤J« Û©L« ãw¡»‹wd. j« brašfS¡nf‰g kW cUt§fshf kh¿ tU»‹wd. Äf nkhrkhd braš òǪjt®fŸ ÄUf§fË‹ cUÉY«, ï‹D« nkhrkhd braš òǪjt®fŸ jhtu§fË‹ cUÉY«, òFªJ ÉLth®fŸ. e‰brašfŸ òǪjt®fŸ kWãwÉ¢ á¡fÈš ïUªJ nkh£r« milªJ bfhŸth®fŸ v‹w fU¤J ml§»íŸsJ.

kWãwÉ¡ bfhŸif¡F vâuhd _‹W Mjhu§fŸ

ïJ bjhl®ghf Äf¥bgU« Éõa« ahbjÅš, KG cyf m¿P®fŸ, m¿Éaš MŒths®fË‹ Vnfhã¤j T‰W “ï¥óÄÆš Kj‹ Kjyhf jhtu§fŸ Kis¤jd. ãwF cÆÇd§fŸ njh‹¿d. mj‹ ãwF nfho¡ fz¡fhd M©LfS¡F¥ã‹jh‹ kÅj‹ ãwªjh‹” v‹gjhF«. ï¥nghJ kÅj‹ ï‹D« óÄÆš ãw¡fnt ïšiy vD« nghJ, vªj kÅj cÆU« ï‹D« vªj Ôa braiyí« brŒaÉšiy vD« nghJ, vªj cÆ®fŸ jhtu§fhfî«, ÄUf§fshfî« kWãwÉ vL¤jd?

ïu©lhtjhf, ïªj f©nzh£l¤ij V‰W¡ bfh©lã‹, ïªj óÄÆš cÆÇd§fË‹ v©Â¡if bjhl®ªJ FiwªJ¡ bfh©nl tªâU¡f nt©L« v‹W«, kWãwÉÆÈUªJ Énkhrd« bg‰W¡ bfh©l cÆ®fS« FiwªJ¡ bfh©nl ïUªjd v‹W«, V‰W¡ bfhŸsnt©oaâU¡F«. Mdhš, ï›tsî bgÇa ïªj óÄÆš kÅj®fŸ, všyh tif ÄUf§fŸ, jhtu§fËš bjhl®ªJ ts®¢á V‰g£L¡ bfh©oU¡»wJ v‹gj jh‹ e«K‹ cŸs Ãj®rd c©ik.

_‹whtjhf cy»š ãw¥gt®fŸ ï‹D« ïw¥gt®fË‹ v©Â¡ifÆš thd« óÄÆ‹ ɤâahr« fhz¥gL»wJ. ïw¡F« kÅj®fis x¥ã£L ãw¡F« FHªijfË‹ v©Â¡if v›tsnth TLjyhdJ. áy ntis nfho¡fz¡»š FHªijfŸ ãw¡»‹wd Mdhš mij x¥ãLifÆš ïw¥gt®fŸ Äf Fiwthfnt cŸsd® v‹gijí« ftd¤âš bfhŸs nt©L«. áy ntis áy FHªijfis¥ g‰¿ mit jh« K‹ãUªj ïl¤ij¥ g‰¿ milahs« bjǪJ¡ bfhŸ»‹wd. jkJ giHa bga®fisí«, brhšÈ¡ fh£L»‹wd v‹W«, nkY« mit òâa ãwÉ vL¤âU¡»‹wd v‹gij g‰¿í« ãugy¥gL¤j¥ gL»wJ. Mdhš, ïitbašyh« rh¤jh‹ ngŒfË‹ ntisahF«. mit, FHªijfË‹ jiyÆš V¿¡ bfh©L ãj‰WtjhF«. nkY« kÅj®fË‹ kh®¡f cz®ití«, ïiw ÉRthr¤ijí« bfL¡F« tÊahF«.

c©ik ahbjÅš kÅj‹ ku¤j¥ã‹ j‹ vrkhdÅl« brš»wh‹. nkY«, ï›îy»š mt‹ v¥go braš g£lhndh mj‰nf‰g j©lidí« mšyJ ešy ãuâgyidí« bgWth‹. v‹w r¤âa« kuz¤â‰F¥ ã‹ x›bthU kÅjD¡F« K‹ò« f£lha« ÃfG«.

brašfS¡nf‰gnt gy‹ »il¡F«

e‰braš òǪjh‹ vÅš, e‹ikÆ‹ tÊÆš br‹wh‹ vÅš, mt‹ Rtd« bršth‹. Rtd¤âš vªj f©fS« f©ouhj vej fhJ« nf£ouhj, vªj kÅj cŸs¤âY« f‰gid brŒ Koahj Rf§fS«, brhFRfS« m§»U¡F«.

Rtd mU£bfhilfËš Äf¥ bgÇJ RtdtháfŸ jkJ vrkhdid j« f©fshš m§F f©L fË¥gjhF«. mj‰F <lhd k»œî«, FöfyK« ntW vâY« ïU¡fhJ. ï›thnw Ôa brašfŸ òǪjt®fŸ ght« òǪJ j‹ vrkhdD¡F khW òǪjt®fŸ eu»š nghl¥gLth®fŸ. mâš mt®fŸ beU¥ãš vÇth®fŸ. m§F mt®fS¡F ght¤â‰FÇa j©lidí« »il¡F«. (kuzK« tuhJ) nkY« euf j©lidfËš Äf¥ bgÇJ euftháfS¡F j‹ vrkhdÅ‹ jÇrd« »il¡fhkš nghtjhF«. nkY« vrkhdÅ‹ ntjid Ä¡f j©lid »il¡F«.

ïiwtD¡F ïizit¤jš Äf¥ bgÇa ght«

mªj r¤âa ïiwt‹ j‹ âUkiw F®MÅš, e‰fhÇa§fŸ á¿aJ«, bgÇaJ« cŸsd v‹W«, m›thnw mtÅl« ght§fŸ, Ôa¢brašfŸ v‹gJ« á¿aJ«, bgÇaJkhf cŸsd v‹W« T¿íŸsh‹.

e«ik Äf¥ bgU« j©lid¡F Msh¡F« F‰w«, mij ïiwt‹ xU nghJ« k‹Å¥gâšiy. mij brŒjt‹ v‹W« eu»š vÇa¥gLth‹, mtD¡F kuzK« m§F ÃfHhJ. mJjh‹, jdJ Vf tšytdh« vrkhdD¡F miz f‰ã¤jyhF«. nkY« mtid¤ jÉu, ahÇ‹ K‹ jiy tz§FtJ«, ahU¡F K‹ j‹ fu§fis¡ T¥òtJ« mtid¤ jÉu ntW ahiuí« tz§f - óÍ¡f jFâahdjhf¡ fUJtJ«, ku¡f¢ brŒgt‹, cÆ® bfhL¥gt‹, cztË¥gt‹, ïyhg« - eZl« ÉisÉ¥gt‹ v‹W ahiuí« e«òtJ«, Äf¥bgU« ghtK«, všiya‰w mÚâíkhF«.

m¥go vªj njt® njÉia Ãid¤jhY« rÇ, NÇa‹,rªâu‹ e£r¤âu§fŸ mšyJ vªj JwÉ, kfh‹, rhJit Ãid¤jhY« rÇ, mªj r¤âa vrkhid¤ jÉu ntW ahiuí«, tz¡f¤â‰FÇatdhf¡ fUJjš ïiz it¤jyhF«. mij mªj vrkh‹ xU nghJ« k‹Å¡f kh£lh‹. ïij¤ jÉu ntWvšyh ght§fisí«, mt‹ ehodhš k‹Å¡fyh«. mªj ght§fis ekJ m¿í«, mªj msî bfLâahfnt fUJ»wJ. m¢braiy ekJ kdK« m›tsthf ÉU«òtâšiy.

X® cjhuz«

cjhuzkhf xUtÇ‹ kidÉ bgU« r©il¡fhÇ ng¢R¡F¥ ng¢R â£o VRgtŸ, brhštJ vijí« nf£fhjtŸ. vÅD« mt‹, mtid å£il É£L btËna nghŒ Él¢ brh‹dhš, eh‹ c‹Dilatshf ïU¡»nw‹. ïÅí«, c‹Dilatshfnt ïU¥ng‹. c‹ thr‰goÆnyna br¤J kont‹. f© ïik¡F« neuK«, å£ilÉ£L btËna bršy kh£nl‹ v‹W mtŸ T¿dhš, fzt‹ v›tsîjh‹ nfhgK‰¿Uª jhY«, mtis¤ j¡f it¤J¡ bfhŸs îgªjkh» ÉLth‹.

ïj‰F khwhf xUtÇ‹ kidÉ ešy gÂÉil brŒgtŸ Miz¡F mo gÂgtŸ, mtŸ vªneuK« mtid ftŤJ¡ bfhŸ»wtŸ. fzt‹ eLÃáÆš å£owF tªjhY«, mtD¡fhf fh¤âU¡»whŸ. mtD¡fhf Nlhf czî gÇkhW»whŸ. ghr, ner th®¤ij ngR»whŸ. Mdhš xU ehŸ mtŸ, fztÅl« “Ú§fŸ v‹ thœ¡if¤ Jizt® vÅD« vd¡F c§fshš k£L« fhÇa« el¥gâšiy. vdnt ï‹W Kjš g¡f¤J å£L¡fhuiuí« v‹ fztdhf M¡»¡ bfhŸ»nw‹” v‹W T¿dhš.?

mªj fztÅl« á¿njD« nuhõ« ïU¥ã‹, ïij xU nghJ« jh§»¡ bfhŸskh£lh‹. x‹W j‹ kidÉÆ‹ cÆiu¥ g¿¥gh‹ mšyJ jhnd br¤J ÉLth‹. ïJ V‹? VbdÅš vªj xU fztD«, fzt‹ v‹w ßâÆš jdJ jÅ¥g£l flikfËš ahiuí« g§fhËahf¥ gh®¡f ÉU«fkh£lh‹.

xU JË ïªâÇa¤âš gil¡f¥g£l kÅj‹ xU g§fhË ïU¥gij K‰¿Y« ÉU«òtâšiy vÅš, ïªj mR¤j¤JËÆÈUªJ kÅjid gil¤j vrkh‹ ïªj KG cy»Y« ahU¡F vJbtšyh« »il¤JŸsnjh mJ mt‹ tH§»aJjhnd! ï¥go ïU¡f jd¡F xU g§fhË ïU¥gij (mtDl‹ ntW ahiuí« tz§f¥gLtij) mt‹ v¥go V‰W¡bfhŸth‹?

xU ntá¥bg© j‹ khd«, kÇahijia ɉW, tUgt®fŸ všnyhU¡F« j‹ ÛJ mâfhu« mˤJ ÉL›j‹ fhuzkhf, mtŸ e« gh®itÆš v¥go ÑHhdtsh» ÉL»whnsh, ïnj ngh‹W jh‹, j‹ mrš vrkhid É£L É£L ntW ahiuí« tz§Ftâš yƤJ¥ nghŒ ÉLgt‹ j‹ vrkhÅ‹ gh®itÆš ïtis Élî« Äf nftykhdtdhf, m‰gtdhf M»tL»‹wh‹.

âUkiw F®MÅš áiy tz¡f« g‰¿

âUkiwÆš áiy tz¡f« òÇtJ g‰¿ x® cjhuz« Tw¥g£LŸsJ. Äfî« áªâ¡f¤j¡fJ.

“mšyhàit É£LÉ£L Ú§fŸ tz§F« bjŒt§fŸ mid¤J« x‹W nr®ªJ xnu xU <ia¡ Tl gil¤jâšiy. gil¡fî« KoahJ. <ia¥ gil¥gJ ïU¡f£L«. mitfË‹ K‹ghf gil¡f¥g£l ãurhj¥ bghU£fËš ïUªJ vijnaD« <¡fŸ vL¤J¢ bršifÆš mt‰iw Éu£o, m¥bghUis¤ âU«g¥ bgw¡Tl KoahJ vÅš, m¤bjŒt§fŸ v¤jifa nfhiHfŸ? mj‹ g¡j®fŸ v¤jifa gyåd®fŸ? (v‹W ghU§fŸ.) nkY« mt®fŸ mšyhàit v¥go kâ¡f nt©Lnkh m¥go kâ¡fÉšiy. mt‹ tšytD«, tÈik Ä¡ftDkhth‹. ” (22 : 73)

v‹d X® mUikahd cjhuz«! gil¥gtndh mšyhà xUt‹ k£L« jh‹. e« iffshš cUth¡f¥g£l áiyfis eh« jh‹ gil¤njh«. eh« mt‰iw tz§FtJ v›tsî bgÇa m¿åd«!

X® m‰gkhd áªjid

áy® TWtJ nghy, eh« mªj áiyfis tz§F tJ, “mt®fŸ jh‹ ek¡F vrkhÅ‹ ghijia¡ fh£o dh®fŸ. mitfË‹ bghU£odhš jh‹eh« vrkhÅ‹ mU£bfhilfis¥ bg‰nwh«. v‹gj‰fhf¤jh‹ v‹»wh®fŸ. Mdhš ï¡T‰W v¤jifaJ vÅš xUt‹ Rik ö¡FgtÅl« ïuÆš t©oia¥ g‰¿ Égu« nf£lh‹. ït‹ mJ g‰¿ Égu« T¿aã‹ ïuÆš t©oÆš VWtj‰F gâš, ïuÆš t©o g‰¿ Égu« T¿dh® v‹gj‰fhf, Rik ö¡Fgt‹ Ûnj V¿¡ bfh©lJ ngh‹wjhF«.”

ï›thnw, mšyhà g‰¿a rÇahd ghijÆ‹ âiria fh£oat®fisna tz§f K‰gLtJ, ïuÆš t©oia É£LÉ£L, Rik ö¡Fgt®fË‹ ÛJ rthÇ brŒtjhF«. áynuh, “eh« btW« kdij X®ik¥ gL¤jî«, áªjidia ika¥gL¤jînk, ïªj áiyfis it¤J¡ bfhŸ»nwh«.!” v‹W TW»wh®fŸ. ïJ v¥goba‹whš bg‰w jªijaÇ‹ Ãidit Ãiy¥ gL¤j K‹dhš ehia it¤J¡ bfh©L ehiana c‰W neh¡»¡ bfh©oU¥gJ ngh‹wjhF«.

jªijÆ‹ kâ¥ò v§nf? mj‰F K‹ ehÆ‹ Ãiy v§nf? ïªj gyådkhd áiy v§nf? všiya‰w tšyik gil¤jtD«, m‹ghsD«, mUshsD«, fUizahsDkh»a mªj vrkhÅ‹ ca® mªj°J v§nf? ïjdhš kd X®ik ÃiybgWkh? mšyJ Ãiy Fiyíkh? áªâ¤J ghU§fŸ.!

Mf, v›Éj¤âY« ahiuí« mtD¡F ïiz it¤jš Äf¥ bgU« ghtkhF«. mij ïiwt‹ xU nghJ« k‹Å¥gâšiy. ï¤jifat‹ v‹iw¡F« eu»‹ vÇ bfhŸËahth‹.

e‹ikÆš Äf¢ áwªjJ ïiw ÉRthrnk!

ï›thnw Äf¢ áwªj e‰fhÇa« ïiw ÉRthr« (<kh‹) jh‹. ïJ g‰¿, cy»‹ všyh kj¤jtU« TWtJ... “všyht‰iwí« ï§nf É£L¢ bršy neÇL«, ku¤jã‹ kÅjDl‹ btW« ïiw ÉRthr« k£Lnk bršY«” v‹gjhF«.

ïiw ÉRthr« mšyJ ïiw ÉRthá v‹whš, cÇikahsU¡F mtuJ cÇikia kW¥gtiuí« ghœ¥gL¤Jgtiuí« mÃaha¡fhu‹ vd¥gL«.

kÅjÅ‹ ÛJ mtid¥ gil¤jtD¡F¢ brŒí« flikjh‹ Äf¥ bgÇaJ. VbdÅš mt‹ všyh t‰iwí« gil¤jt‹, gÇghÈ¥gt‹, thœî, kuz« bfhL¡F« vrkhd‹. ïu£rf‹, tz¡f tÊghLfS¡F mt‹ k£Lnk cǤjhdt‹.

vdnt, mtidna tÊgl nt©L«. mtnd vrkhd‹. yhg«, eZl«, f©Âa«, nfty« jUgt‹ vd e«g nt©L«. ï‹W »il¤JŸs thœ¡ifia mtdJ bghW¤j« ï‹D« f£L¥gLtJl‹ fÊ¡f¥gl nt©L«. mtidna e«g nt©L«. mtDilaijna V‰W el¡f nt©L«. ïj‰F¥ bga® jh‹ ïiw ÉRthr« (<kh‹) vd¥gL«.

mt‹ xUt‹ k£Lnk vrkhd‹ v‹gij V‰fhkš. mtD¡F k£Lnk tÊglhkš, kÅj‹ ïiw ÉRtháahf KoahJ. khwhf mt‹ ïiw ÉRthrk‰wt‹ vd¥gLth‹. mrš vrkhÅ‹ ÉRthr« flik kwªJ, k‰wt®fŸ K‹ ÉRthr« fh£Ljš v‹gJ, xU bfhŸis¡fhu‹ bgU« bfhŸisao¤J brštªjdh», mj‹ _y« filit¤J c£fh®ªâU¡ifÆš xU tho¡if ahsÅl«, c§fË‹ xU igrh fz¡F nkš v‹Ål« tªJÉ£lJ. mij th§»¡ bfhŸS§fŸ v‹W ÉRthr« fh£LtJ ngh‹whF«.

ï›tsî bgU« bršt« bfhŸisao¤j ã‹ xU igrh fz¡F fh£L« ÉRthr« ngh‹wJ jh‹. j‹ vrkhid É£L É£L ntW ahiuí« tz§FtJ. ï‹D« brhšy¥ nghdhš, mijÉlî« nfLbf£l ÉRthrkhF«.

ïiw ÉRthr« v‹gJ, j‹ vrkhid k£L« V‰W mtD¡F k£L« tz¡f« òÇtjhF«. mj‹ _y« thœÉ‹ x›bthU Édhoí« j‹ vrkhÅ‹ âU¥âíl‹ ï‹D« mtdJ c¤juîfis V‰W el¥gJl‹ fÊ¡f nt©L« v‹gJ k£L«jh‹. mtdhš tH§f¥g£l thœit mtdJ bghU¤j¤â‰nf‰g fÊ¥gJjh‹ r‹kh®¡f« - Ô‹ - vd¥gL«. mtdJ f£lisfis V‰W el¡fkÈU¤jš kh®¡fÄ‹ikahF«.

r¤âa kh®¡f«

r¤âa kh®¡f« Mu«g« Kjš x‹nwjh‹. mj‹ nghjid ahbjÅš, mªj Vf ehaid k£Lnk ïiwtdhf x¥ò¡ bfh©L mtdJ f£lisfis V‰W el¡f nt©L«.

âUkiw F®MÅš,

ï°yhik¤ jÉu vªj kh®¡f¤ij nk‰bfh©lhY« mij V‰W¡ bfhŸs¥ glkh£lhJ.” (3 : 85) v‹W Tw¥g£LŸsJ.

kÅj gyåd« ahbjÅš mtdJ gh®it xU F¿¥ã£l všiy tiuna gh®¡f Koí«. mtdJ brÉ, xU F¿¥ã£l msitna nf£f Koí«. mtdJ EfU«, Uá¡F«, bjhL« r¡âfS« tiuaW¡f¥g£LŸsd. ïªj I«òy‹fshš mtdJ m¿î¡F Égu§fŸ »il¡»dwd. ï›thnw m¿É‹ brašghLfS« tiuaiw¡FŸ jh‹ cŸsJ.

mªj vrkh‹ v›Éjkhd thœit ÉU«ò»wh‹? mtid v¥go tz§f nt©L«? kuz¤â‰F¥ã‹ v‹d ÃfG«? Rtd« mšyJ eu»‰F ï£L¢ bršY« brašfŸ ahit? ït‰iwbašyh« kÅj m¿î«, kÅjD« jhdhf òǪJ bfhŸs KoahJ.

ïiw¤öj®

kÅjÅ‹ ïªj gyåd¤â‹ ÛJ ïu¡f¥g£L, mªj vrkh‹ ïiw¤öj gjÉ¡F¥ bghU¤jkhf nj®î brŒj, mªj kf¤jhd öa kÅj®fŸ ÛJ j‹ thdt®fË‹ _y« j‹ öij ïw¡» it¤jh‹. mt®fŸ kÅjD¡F thœtj‰F«, tz§Ftj‰FKŸs tÊfis¡ fh£o¡ bfhL¤jh®fŸ. j« Ram¿thš òÇa Koahj thœÉ‹ ajh®¤j§fis brhšÈ¡ bfhL¤jh®fŸ.

m¤jifa khkÅj®fis¤jh‹ eãkh®fŸ (ïiw¤ öj®fŸ) vd¡ TW»nwh«. mt®fŸ ÛJ ïiw¤öJ mtjǤjJ v‹gjhš, mt®fis mtjhu« v‹W Tl brhšyh«.

Mdhš, ï‹W mtjhu« v‹whš ïiwtnd mšyJ mtuJ toÉš ïiwt‹ ïw§»íŸsh‹ v‹W fUj¥gL»wJ. ïªj FU£L¤jdkhd e«ã¡if, xU vrkhÅ‹ tz¡f¤âÈUªJ mf‰¿, kÅjid áiy tz§F« rJ¥ò Ãy¤âš á¡f it¤J É£lJ.

k¡fS¡F r¤âa tÊfh£Ltj‰bfd mšyhà nj®î brŒj ïªj khkÅj®fŸ, x›bthU CU¡F«, gFâ¡F«, fhy¤â‰F« tªJ bfh©oUªjh®fŸ.

mt®fŸ midtU« X® ïiwtidna e«ãd®. mtD¡F k£Lnk tÊKiwfis (õß m¤ kh®¡f r£l§fis) mt®fŸ bfh©L tªjh®fŸ mt‰iw¡filão¡fî« T¿dh®fŸ. mt®fËš vªj xU öjU« X® ïiwtid¤ jÉu ntW ahiuí« tz§f miH¡f Éšiy. khwhf mt®fŸ ïªj ght¤âÈUªJjh‹ k¡fis mâfkhf jL¤jh®fŸ. mt®fË‹ ng¢ir k¡fŸ e«ãdh®fŸ. nkY« r¤âa ghijÆš ga¡fyhdh®fŸ.

áiy tz¡f¤â‹ Mu«g«

ï¤jifa ïiw¤öj®fŸ midtU«, ï‹D« mt®fis¥ ã‹g‰¿at®fS«, kÅj®fshfnt ïUªjd®. mt®fisí« kuz« jGÉaJ (kuz« jGthjt‹ ïiwt‹ xUt‹ k£Lnk).

eã - ïiw¤öjÇ‹ kuz¤â‰F¥ã‹ mt®fis x¥ò¡ bfh©lt®fS¡F m›t¥nghJ mt®fË‹ Ãidî V‰g£lJ. nkY« mt®fË‹ Ãidthš Äfî« mGJ bfh©oUªjh®fŸ. rh¤jhʼnF xU ešy rªj®¥g« »il¤JÉ£lJ.

mt‹ kÅjÅ‹ Ôuh¥ gift‹, kÅjid nrhâ¥gj‰fhf mªj vrk‹, ah® j‹id¥gil¤j vrkhdiue«ò»‹wd®? v‹gij¥ gh®¥gj‰fhf kÅjid tÊbfL¡fî«, Ôa cz®îfis mtdJ kdâš nghlî«, rh¤jhʼnF JÂî bfhL¤jh‹. rh¤jh‹ kÅj®fËl« tªJ “c§fS¡F c§fË‹ ïiw¤ öj® ÛJ msî flªj m‹òŸsJ. kuz¤â‰F¥ ã‹ mt® c§fsJ gh®itÆÈUªJ kiwªJ É£lh®. vdnt, mtU¡F xU áiy to¡»nw‹. mij¥ gh®¤J ëkâ bgwyh«” v‹W T¿dh‹. rh¤jh‹ áiy to¤JÉ£lh‹. mt®fË‹ kd« ehL« nghJ KjÈš mij br‹W gh®¤J tªjh®fŸ. r‹d«, r‹dkhf áiyfË‹ g‰W mt®fË‹ kdâš gâªJ É£lij¡f©l rh¤jh‹, “Ú§fŸ ïªj áiy¡F K‹ áu« jhœ¤âdhš, ïªj áiy¡FŸ ïiwtid¡ fh©Õ®fŸ.” v‹wh‹, kÅj kdâš V‰fdnt áiy¥g‰W ïl«ão¤âUªjJ.

vdnt, áiy¡F áu« gÂaî«, mij óÍ¡fî«, Mu«ã¤JÉ£lh‹. mªj kÅj‹ tz§Ftj‰F ïiwt‹ k£Lnk mUfijíŸstdhf ïU¡f áiyfis óÍ¡fyhdh‹. ïiz it¥ãš á¡» É£lh‹.ïªh KG cy»‹ jiyt‹(kÅj‹) fš, k©Â‰F K‹ j‹ áu« jhœ¤jyhd nghJ mÊî«, nftyK« milªjh‹.

j‹ vrkhÅ‹ gh®itÆÈUªJ 圪J Ãuªjukhf eu»‹ vÇ¡ bfhšÈah» É£lh‹. ïj‹ ã‹ò« mšyhà Û©L« öj®fis mD¥ãdh‹. mt®fŸ k¡fis áiy tz¡f¤âÈUªJ mšyhàit¤ jÉu cŸs všyht‰iwí« óÍ¥gâÈUªJ jL¤jh®fŸ.

áy® mt®fË‹ ng¢ir V‰W¡ bfh©ld®. áy® khW òǪjd®. x¥ò¡ bfh©lt®fis mšyhà k»œî bfh©lh‹. mt®fË‹ m¿îiufS¡F khW òǪjt®fis mʤJ xÊ¡f thd¤âÈUªJ Koîfis ïw¡»dh‹.

ïiw¤öj®fË‹ ïÅa nghjid

xUtÇ‹ ã‹ xUtuhf ïiw¤öj®fŸ tªJ¡ bfh©oUªjh®fŸ. mt®fË‹ kh®¡f mo¥gil x‹whfnt ïUªjJ. mt®fŸ xU kh®¡f¤â‹ ghš miH¥ò bfhL¤Jtªjh®fŸ. mjhtJ, XÇiwtid x¥ò¡ bfhŸS§fŸ! ahiuí« mtD¡FŸs g©òfËš ïizah¡fhÔ®fŸ. mtdJ tz¡f¤âš ahiuí« g§fË¡fhÔ®fŸ.

mtdJ öj®fŸ midtiuí« c©ikahs®fŸ vd e«ò§fŸ. mtdJ thdt®fŸ, mtdJ gÇR¤j gil¥ò, mt®fŸ c©zî«, gUfî«, cw§fî« kh£lh®fŸ. všyh ntiyfËY« vrkhÅ‹ Miz¡F mogªJ el¥gt®fŸ. mt®fis c©ikahdt®fŸ vd e«ò§fŸ. mt‹ jdJ thdt®fŸ _ykhf mD¥ãa “të” - ntj m¿É¥ò, ï‹D« ïw¡»a nthüšfŸ mid¤J« c©ikahdit v‹W e«ò§fŸ.

ku¤j¥ã‹ Û©L« xUehŸ cÆ® bg‰W, jh‹ brŒj ešy, bf£l brašfË‹ ãuâgy‹ bgwnt©L«v‹gijí«, nkY« ïiwÉâÆš cŸs ešyJ, bf£lJ ahî« vrkhÅ‹ òw¤âÈUªJ Koî brŒa¥g£LŸsit v‹gijí« e«ò§fŸ! nkY« eh‹ ï¥bghFJ bfh©L tªJŸs thœtj‰fhd tÊfŸ õß m¤ r£l§fË‹go elªJ¡ bfhŸS§fŸ v‹W nghâ¤h®fŸ.

cy»š njh‹¿a ïiw¤öj®fŸ midtU« c©ikahs®fshfnt ïUªjd®. mt®fŸ ÛJ ïw§»a thd ntj§fŸ mid¤J« bkŒahditna.

mit všyht‰iwí« eh« e«ò»nwh«. mt® fËilna vªj V‰w¤ jhœití« eh« fh£lkh£nlh«. ïâš c©ikÆ‹ ciu¡fš ahbuÅš, ahbušyh« X® ïiwtid x¥ò¡ bfhŸs miH¥ò ÉL¤jh®fnsh mt®fË‹ nghjidÆš X® ïiwtid É£L É£L, ntW ahiuínkh mšyJ j‹idnah óÍ¡FkhW brhšYjš ïU¡foahJ. vdnt vªj kfh òUõ®fËl« áiy tz¡f« mšyJ gy bjŒttÊgh£o‹ nghjid fhz¥gLnkh mt®fŸ x‹W ïiw¤öj®fshf ïU¡f KoahJ mšyJ mt®fË‹ nghjidfŸ ã‹dhš kh‰w¥g£LÉ£ld. v‹gJjh‹ m®¤j«. AŸuh¤ KA«kJ ([š) mt®fS¡F K‹ tªj ïiw¤ öj®fŸ midtÇ‹ nghjidfS« kh‰w§fS¡F ïy¡fh» É£ld. áy ïl§fËš thd ntj§fS« Tl kh‰w¥g£LÉ£ld.

ïiwªjöj® AŸu¤ KA«kJ ([š)

xU Éiy kâ¥ghd c©ik ahbjÅš cy»š tªj x›bthU ïiw¤öjÇ‹ _yK«, X® ïWâ öjÇ‹ tUif g‰¿ K‹ m¿É¥ò brŒa¥g£LŸsJ.

nkY«, mt®fŸ tªjã‹ ï‹D« mt®fis És§»¡ bfh©lã‹, Kªija kj§fŸ, Kªija r£l§fŸ mid¤ijí« É£L É£L, mt®fŸ brhštij nf£f nt©L«. mt®fŸ _y« bfh©Ltu¥g£l ntj«, kh®¡f¤â‹ go el¡f nt©L« v‹W Tw¥g£LŸsJ.

K‹ ntj§fËš msî flªj mo¤jš, âU¤jš ïUªJ« mªj vrkh‹ ïWâ öjÇ‹ tUif¥g‰¿ brŒâia kh‰¿¤ âU¤j mDkâ¡f Éšiy. VbdÅš ek¡F vJî« Égu« bjÇaÉšiy v‹W ahU« brhšÈÉl¡Tlhjšyth? ïJî« ï°yhÄ‹ guk r¤âa¤â‰fhd gykhd MjhukhF«.

ntj§fËš ïj‰F ‘euhêd°’ v‹W«, òuhz§fËš ‘fš» mtjhu«’ v‹W«, igãÈš ‘ghuf䤒 v‹W«, ò¤j »uªj§fËš ‘ïWâ ò¤j®’ v‹bwšyh« vGj¥g£LŸsJ. mªj kj üšfËš AŸu¤ KA«kJ ([š) mt®fË‹ ãw¥ãl«, ãw¥ò, njâ, neu« ï‹D« mnef òw milahs§fls, mf g©òfŸ g‰¿bašyh« K‹ng Tw¥g£LŸsd.

AŸu¤ KA«kJ ([š) mt®fË‹ òÅj thœÉ‹ m¿Kf«

Rkh® 1400 M©LfS¡F K‹ ».ã.610-š ïWâ eã KA«kJ ([š) mt®fŸ rñâ mnuãahÉ‹ k¡fh efÇš ãwªjh®fŸ. ãw¡F« áy khj§fS¡F K‹ng mt®fË‹ jªij kuzkilªJ É£lh®fŸ. ãwªjã‹ jhahU« mâf eh£fs cÆ® thHÉšiy. Kj‹ikahf jh¤jhî«, mt®fË‹ kuz¤â‰F¥ã‹ mt®fË‹ bgÇa jªijí« mt®fis ts®¤jh®fŸ.

cy»š všnyhÇY« ɤâahrkhfî«, jŤj‹ikílD«, k¡fh tháfŸ midtÇ‹ f©fS¡F Ä‹D« jhuifahf¤ njh‹¿dh®fŸ. go¥goahf tsu, tsumt®fË‹ ÛJ k¡fË‹ m‹ò«, ghrK« ToÉ£lJ. mt®fis “c©ikahs®” “ehzaÄ¡ft®” v‹W Twyhdh®fŸ.

k¡fŸ, j§fË‹ Éiyca®ªj mkhÅj bghU£ fis¥ ghJfh¥ã‰fhf mt®fËl« bfhL¤J it¤jd®. j§fS¡»ilna V‰gL« ãz¡FfS¡F mt®fËl« Ô®î bg‰wd®. xU Kiw k¡fhÉš mšyhàÉ‹ òÅj ïšykhf¥ ngh‰w¥gL« fmgh òJ¥ã¡f¥g£L¡ bfh©oUªjJ. mj‹ XU Rt‰¿‹ _iyÆš xU òÅj fš ïl«bg‰¿UªjJ. f£ol« òJ¥ã¡ifÆš m¡fšiy mj‹ ïl¤âš it¡f¥gl nt©oa f£l« tªj nghJ, mj‹ òÅj« fhuzkhf k¡fhÉ‹ rfy nfh¤âu¤ jhU«, jiyt®fS« m¥òÅj fšiy it¡F« bgUik jk¡nf »il¡f nt©L« v‹W ÉU«ãd®. ngh£lh, ngh£oÆš th£fŸ cUt¥g£ld.

m¥nghJjh‹ xU ÉntfKŸs kÅj®, “ehis fhiyÆš Kj‹ikahf fmgh ïšy¤â‰F tUgt® brŒí« Koî go elªJ¡ bfhŸsyh«” v‹w Ô®khd« T¿dh®. ïidtU« V‰W¡ bfh©ld®.

kWehŸ fhiyÆš tªj Kjš kÅj® KA«kJ ([š) mt®fŸ jh«. všnyhU« xnu FuÈš MAh! e«Äilna Äf “c©ikahs®”, “ehzaÄ¡ft®” tªJ É£lh®! mtuJ Koit eh« midtU« KGkdJl‹ V‰ngh«! v‹wd®.

rknahájkhf KA«kJ ([š) mt®fŸ, xU ngh®itia ÉǤJ, mâš fšiy it¤J rfy nfh¤âu¤jhÇ‹ jiyt®fisí«, ngh®itfË‹ Xu§fis¥ ão¤J¤ ö¡f it¤jh®fŸ. Rt‰¿‰F mU»š bfh©L tªjJ«, mt®fns j§fË‹ fu§fshš m¡fšiy vL¤J cÇa ïl¤âš bghW¤âdh®fŸ. ïj‹ _y«, _©L Él ïUªj ngh® KotilªJ É£lJ.

ï›thnw kffŸ j§fË‹ ntiyfŸ mid¤âY« KA«kJ ([š) mt®fis K‹ it¥gh®fŸ. mt®fŸ gaz« òw¥g£lhš k¡fŸ ëkâ ïHªJ ÉLth®fŸ. gaz« Ko¤J âU«ãdhš mt®fis rªâ¤J nj«ã¤ nj«ã mGth®fŸ. mªneu« ïiw ïšy« f mghÉš 360 áiyfŸ ïUªj‹. njt®fŸ, njÉfË‹ áiyfŸ it¡f¥g£oUªjd. muò njr« KGtJ«, t«r - ïd - Fy - V‰w¤ jhœî, Ô©lhik bg© bfhLik, kJ, t£o, t«ò r©il, Ég¢rhu« ngh‹w všyh ght gÊ brašfS« jiyÉǤJ jh©ltkhod.

KA«kJ ([š) mt®fŸ jkJ eh‰gjh« taij milªj nghJ, mšyhà jdJ thdt® _y« âUKiw ntj« âU¡F® Mid ïw¡f Mu«ã¤jh‹. mt®fis ïiw¤öjuhf¤ nj®î brŒj e‰brŒâia m¿É¤jh‹. nkY« k¡fis Vf¤Jt¤â‹ ghš miH¡F« bghW¥ig x¥gil¤jh‹.

c©ikÆ‹ Fuš

mt®fŸ k¡fhÉš xU kiy¡ F‹¿‹ nkš V¿ xU Fuš bfhL¤jh®fŸ. m¡Fuš nf£L k¡fŸ midtU«, ïJ X® c©ikahs®, ehzaÄ¡ftÇ‹ Fuš v‹gj‰fhf, x‹W âu©L É£lh®fŸ. “ïªj kiyÆ‹ ã‹òw¤âÈUªJ xU bgU« gil tªJ¡ bfh©oU¡»wJ. nkY« mJ c§fis jh¡fÉU¡»wJ v‹W eh‹ brh‹dhš Ú§fŸ e«òå®fŸ?” v‹W k¡fËl« nf£lh®fŸ.

mj‰F midtU« xU Fuyhf “j§fË‹ T‰iw ah® e«ghkÈU¥gh®fŸ? jh§fŸ xU nghJ« bghŒíiu¤jâšiy! nkY« kiy c¢áÆš ïUªJ bfh©L kW g¡f¤ij Ú§fŸ gh®¤J¡ bfh©oU¡ »Ö®fŸ!” v‹wh®fŸ.

mj‹ ã‹ mt®fŸ k¡fis r¤âa ï°yhÄ‹ ghš miH¤jh®fŸ. áiy tz¡f¤ij É£LÉLkhW T¿dh®fŸ. kuz¤â‰F¥ã‹ euf brU¥ig¥ g‰¿ v¢rǤjh®fŸ.

kÅjÅ‹ xU gyåd«

v‹djh‹ m¿î«, MjhuK« kW¤jhY«, jh‹ kâ¡F« ngh‰W« kfh‹fË‹ jtwhd T‰Wfis¡ Tl f©iz _o¡bfh©L e«ãÉL« xU “gyPTd«” kÅjÅš ïašghf c©L. vÅD« kÅj‹ jdJ _jhija®fË‹ tÊKiwfË‹ ÛJ cWâíl‹ Ãiy¤âU¥gh‹. mj‰F khwhf brašgLtJ v‹d? mij¥ g‰¿ vijí« nf£fî« ïirakh£lh‹.

jilfS«, nrhjidfS«

ïj‹ fhuzkhf¤jh‹, eh‰gjh©Lfshf, j§fis kâ¤J tªJ«, bkŒa® v‹W« m¿ªJ« V‰W« Tl, k¡fhtháfŸ mt®fË‹ nghjidfS¡F vâÇah» É£lh®fŸ. mt®fŸ v›tsî mâf« k¡fis r¤âa¤â‹ghš miH¤jh®fnsh, k¡fŸ mªjsî Énuhj« bfh©lh®fŸ.

áy® ï°yh¤ij¤ jGÉa ïiw ÉRtháfis¤ J‹òW¤âdh®fŸ, mo¤jh®fŸ, ÔÆš gL¡f it¤jh®fŸ, fG¤âš fƉiw¥ ngh£L jiuÆš ïG¤jh®fŸ. fš v¿ªjh®fŸ, vÅD« mt®fnsh, všnyhU¡F« mšyhàÉl« ešy ãuh®¤jid òǪjh®fŸ. ahiuí« gÊth§fÉšiy.

ïubtšyh« j‹ vrkhÅl« mt®fË‹ ne®tÊ¡ fhf kdKU» mGJ ãuh®â¤J¡ bfh©oUªjh®fŸ. xU jlit k¡fhtháfŸ g‰¿ e«ã¡ifÆHªJ “jhÆ~¥” v‹w CU¡F¢ br‹wh®fŸ. m§FŸst®fŸ ï«khkÅjiu mtkâ¤jh®fŸ.

mt®fË‹ ÛJ ïs« t£l nr£il¡fhu®fis¤ ö©oÉ£lh®fŸ. mt®fŸ, ït®fis¤ â£o Vádh®fŸ, f‰fŸ åá Éu£odh®fŸ. mjdhš mt®fË‹ mo¡fhšfËš ïu¤j« XlyhƉW. ntjid jh§f Koahkš, mt®fŸ v§fhtJ r‰W mk®ªJ É£lhš mªj ïsRfŸ mt®fis c£fhuÉlkš Û©L« vH it¤J kWgoí«, f‰fshš mo¥gh®fŸ.

ïnj ÃiyÆš mt®fŸ m›ñÇÈUªJ btËna¿ XÇl¤âš mk®ªjh®fŸ. m›ñ®tháfŸ ÛJ mt®fŸ rhgÄlÉšiy. khwhf j‹ vrkhÅl« “v‹ ïu£rfh! mt®fŸ x‹W« m¿ahjt®fŸ. vdnt mt®fS¡F És¡f« bfhL!” v‹Wjh‹ cU¡fkhf ãuh®¤â¤ jh®fŸ. mt®fŸ ïªj gÇR¤j ntj« ï‹D« ïiw¤ öij v¤â it¥gj‰fhf mt®fË‹ ãÇa C® k¡fhit, ãwªj k©iz¡Tl Él nt©oa Ãiy V‰g£lJ.

ãwF mt®fŸ kÔdh khef® br‹W É£lh®fŸ. m§F« k¡fh tháfŸ gilfis Ma¤j« brŒJ bfh©LnghŒ mo¡fo mt®fSl‹ nghÇlyhdh®fŸ.

c©ik¡F »il¤j bt‰¿

c©ik¡F v‹W«, v§F« bt‰¿íŸsJ. mj‹ go ï§F« v‰g£lJ. 23 M©L fhy fL« áuk¤â‰F¥ã‹ mt®fŸ všyh Éj¤âY« bt‰¿ bg‰wh®fŸ. r¤âa tÊÆ‹ rh®ghf tH§»a j§fË‹ khR, kUt‰w miH¥ò, muò ehL KGtijí« ï°yhÄ‹, ïÅa ÃHÈš bfh©L tªJ ÃW¤âÉ£lJ. KG cy»Y« xU òu£ána V‰g£lJ. áiy tz¡f« jilg£lJ. t«r V‰w¤ jhœî ïšyhkš M»É£lJ.

všnyhU« Vf mšyhàit V‰W mtidna tz§Fgt®fsh» É£ld®.

ïWâ m¿îiu

mt®fË‹ kuz¤â‰F¢ áy khj§fŸ K‹ò jh‹, 11/4y£r« K°È«fSl‹ mt®fŸ A{é¥ gaz« nk‰ bfh©lh®fŸ. všnyhU¡F« mt®fŸ ïWâ m¿îiu tH§»dh®fŸ. mâš ã‹tU« Éõa§fS« T¿dh®fŸ... “k¡fns! kuz¤â‰F¥ã‹ brašfŸ g‰¿ c§fËl« Érhuid brŒa¥gL« nghJ, v‹id¥ g‰¿í«, eh‹ mšyhàÉ‹ kh®¡f¤ij r¤âa öij k¡fŸ tiu rÇahf vL¤Jit¤J É£nldh? v‹W ÉrhÇ¡f¥gLnk?” clnd ï°yhÄa®fŸ midtU« xnu Fuyhf... “r¤âakhf Ú§fŸ vL¤Jit¤J É£O®fŸ” v‹wh®fŸ.

clnd KA«kJ ([š) mt®fŸ thd¤ij neh¡» M£fh£oÉuiy ca®¤â “mšyhànt! Úna rh£áahf ïU!” v‹W T¿É£L k¡fËl«, “ïªj r¤âa kh®¡f¤ij milªjt®fŸ, ïjid milahjt®fŸ tiu bfh©L nr®¡f nt©L«” v‹wh®fŸ.

nkY« “eh‹ ïWâ öjuhnt‹, ïÅ vd¡F¥ã‹ vªj öjU« tukh£lh®. eh‹ jh‹ Ú§fŸ v⮥ gh®¤J¡ bfh©oU¡F« mªj ïWâ eã “euhêd°” “fš» mtjhukhnt‹”. mtiu¥ g‰¿ Ú§fŸ všyh« m¿ªJŸç®fŸ v‹wh®fŸ.

âUkiwÆš,

ntj« bfhL¡f¥g£lt®fŸ mªj öjiu (KA«kJ ([š) mt®fis) jh« bg‰bwL¤j k¡fis m¿ªâU¥gJ ngh‹W (xËî kiwÉ‹¿) Ú§fŸ m¿ªJŸç®fŸ. M« IaÄ‹¿ mt®fËš xU rhuh® r¤âa¤ij _o kiw¡»‹wd®.” v‹WŸsJ. (2:146)

x›bthU kÅjÅ‹ bghW¥ò

ï¥nghJ kWik ehŸ tU« tiuíŸs kÅj®fŸ x›bthUtÇ‹ bghW¥ò, mtdJ kj ßâahd ï‹D« kÅjhãkhd bghW¥ò, mtdJ kj ßâahd ï‹D« kÅjhãkhd flikahbjÅš, mt‹ mªj Vf ïiwtid tz§f nt©L«. mtDl‹ ntW ahiuí« ïiz it¡f¡ TlhJ. mtDila ïWâ¤öj® KA«kJ eã ([š) mt®fis c©ikahsuhf e«ã mt®fŸ bfh©L tªj kh®¡f«, thœÉaš tÊKiw fis¡ filão¤J el¡f nt©L«.

ï°yhÄš ïij¤jh‹ (<kh‹) ïiwÉRthr« vd¥gL« mJÉ‹¿ kuzkilªJÉ£lhš Ãuªjukhf eu»š vÇa neÇL«. (m§nf kuz« tuhJ)

xU áy nfŸÉfŸ

ï§nf c§fË‹ kdâš áy nfŸÉfŸ vHyh«! kuz¤â‰F¥ã‹ Rtd«, euf« brštJ f©Q¡F bjÇaÉšiyna, ïij v¥go e«òtJ? v‹gJ nfŸÉ...

ïJ bjhl®ghf, ï›tsî És§»¡ bfhŸtJ bghU¤jkhf ïU¡F«. mjhtJ všyh K‹ ntj ü‰fËš Rtd«, euf« g‰¿a f©nzh£l« všyh kj§fËY« V‰W¡ bfhŸs¥g£l x‹W vd¤ bjÇ»wJ. mij X® cjhuz¤â‹ _yK« És¡f Koí«.

xU áR, jhÆ‹ fUÉš ïU¡F« nghJ, mjÅl« Ú btËÆš tªjhš ghš Fo¥ghŒ! mGthŒ! btËÆš vuhskhdt‰iw¥ gh®¥ghŒ! v‹W ahuhtJ T¿dhš fUtiw¡ FHªij¡F mij e«g KoahJ. vÅD« fUtiwÆÈUªJ btËtªj clndna ïJbtšyh« mj‹ K‹ fhz¥gL«.

ï›thnw cyf« KGtJ« xU fUtiwÆ‹ Ãiy ngh‹wJ. kuz¤â‰F¥ã‹ (炙UªJ) btËna¿ kÅj‹ kWikÆš f©âwªjhš ïijbašyh« j‹ K‹ fh©gh‹.

m§FŸs Rtd«, euf« ï‹D« ïju ajh®¤j§fŸ g‰¿a Égu§fis, guk vâÇ Tl bghŒah v‹W Tw Koahj xU bkŒa®, ïiw¤öj® ek¡F T¿íŸsh®. nkY« F® M‹ngh‹w ïiwntjK«, mt‰iw ek¡F m¿É¤JŸsJ. F® MÅ‹ r¤âa¤ j‹ikia ekJ mªÃa®fŸ Tl kd« âwªJ x¥ò¡ bfh©LŸsd®.

ïu©lh« nfŸÉ

c§fË‹ kdâš cW¤jiy V‰gL¤J« k‰bwhU Éõa« všyh ïiw¤öj®fS«, kj§fS« ï‹D« kj ntj§fS« c©ikahf ïUªjd vÅš, ãwF ï°yhik V‰f nt©lh« v‹w mtáa« v‹d?

ï‹iwa cy»š ïj‰FÇa gâš K‰¿Y« ïyFthdJ. ekJ eh£o‰F xU ghuhSk‹w« cŸsJ. ïJtiu gjÉ t»¤j ghuj ãujk®fŸ midtU« c©ikÆš ãujk®fns!

g©o£ #tA®yhš neU, rh°âÇé, ïªâuh fhªâ, ru©á§, uhé› fhªâ, É.ã.᧠ngh‹wt®fŸ eh£o‹ njit¡nf‰g fhy¤â‹ mtáa¤â‰nf‰g mt®fŸ Ô®khŤj r£l§fS«, âU¤j§fbsšyh«, ghuj eh£o‹ r£l§fshf ïUªjd vÅD« j‰nghija ãujk® jdJ nfãbd£ ï‹D« muR _y« bfh©L tU« âU¤j§fË‹ _y« Kªija r£l« ïšyhkš M»ÉL»wJ. ïªâa¡ Fokf‹ x›bthUtÇ‹ ÛJ« ïªj âU¤j¥g£l òâa r£l¤ij V‰gJ mtáakhF«.

X® ïªâa¡Fokf‹ - âUkâ ïªâuhfhªâ jh‹ mrš ãujkuhf ïUªjh®. mtuJ r£l¤ij k£Lnk eh‹ V‰ng‹. ïªj òâa ãujkÇ‹ âU¤j¥g£l r£l¤ij eh‹ V‰f kh£nl‹. mj‹ _y« Éâ¡f¥gL« tÇia eh‹ brY¤j kh£nl‹ v‹W T¿dhš ï¤jifa kÅjid “njrÉnuhâ” v‹W x›bthUtU« brhšt®. mt® j©o¡f¥gl nt©oat® v‹g®.

ï›thnw všyh kj§fS«, kjntj§fS«, j¤jkJ fhy¤âš tªjd. všyhnk r¤âa¤â‹ nghjidfis tH§»¡ bfh©oUªjd. vdnt ï¥nghJ všyh ïiw¤ öj®fisí« kj ntj§fisí« c©ikahdit v‹W V‰W¡bfhŸtJl‹ ïWâ ïiw¤öj® KA«kJ ([š) mt®fis e«òtJ« mt®fË‹ kh®¡f r£l§fË‹go brašgLtJnk x›bthU kÅjD¡F« mtáa«.

r¤âa kh®¡f« x‹nw c‹Wjh‹

kj§fŸ všyhnk ïiwtÅ‹ghš ï£L¢ brš »‹wd. Mdhš ghijfŸ jh‹ bt›ntW. br‹wilí« ïl« x‹W jh‹ v‹W brhštJ v›Éj¤âY« bghUªjhJ. VbdÅš c©ik x‹Wjh‹ ïU¡f Koí«. bghŒfŸ gy ïU¡fyh«. xË x‹Wjh‹ ïU¡F«, ïUŸfŸ Vuhskhf ïU¡fyh«.

r¤âa kh®¡f« x‹nw x‹Wjh‹. mJ Mu«g« Kjny x‹nw x‹Wjh‹. vdnt mªj xUtid k£Lnk e«òtJ nkY« mªj xUtD¡F k£Lnk tÊgLtJ jh‹ ï°yh«. mo¥gil kh®¡f« v¥nghJ« khWtâšiy.

mj‹ tÊKiwfŸ k£L« fhy¤â‰nf‰g kh¿¡ bfh©oUªjd. nkY«, mJî« Tl mªj vrkhd‹ fh£o¤jªj tÊKiw¥gojh‹. kÅj ïd« x‹W vD« nghJ, ghijí« x‹nw x‹Wjh‹.

ïij¤jh‹ âU¡F® M‹,

“mšyhàÉ‹ kh®¡f« v‹gJ ï°yh« k£Lnk.” (3:19) v‹W mG¤jkhf T¿íŸsJ.

ï‹bdhU nfŸÉ?

KA«kJ ([š) mt®fŸ mšyhàÉ‹ r¤âa öj®. nkY« mt®fŸjh‹ cy»‰F ïWâ öj® v‹gj‰FÇa Mjhu« v‹d? v‹w nfŸÉí« kdij beULtJ©L. ïj‹ bjËthd gâyhtJ....

Kjyhtjhf, ïªj F® M‹ ïiwtÅ‹ ntj trd«. mJ jdJ r¤âa¤ j‹ik g‰¿, cy»‰F tH§»a Mjhu§fŸ mid¤J« V‰W m§ÑfÇ¡f¥g£lJ. ï‹W tiu mj‹ rthiy K¿ao¡f KoaÉšiy.

ïu©lhtjhf, KA«kJ ([š) mt®fsJ thœÉ‹ x›bthU nfhzK«, cy»‹ K‹ bjËthf cŸsJ. mthfË‹ KG thœ¡if tuyhW âwªj ò¤jfkhf cŸsJ. cy»‹ vªj kÅjÇ‹ thœî« mt®fË‹ thœî ngh‹W gâ¡f¥g£ljhfî«, btË¢rkhfî« ïšiy.

mt®fË‹ vâÇfŸ, ï°yh« Énuhj tuyh‰W MŒths®fŸ Tl KA«kJ ([š) mt®fŸ j§fË‹ brhªj thœÉš v¥nghJ«, ahiu¥ g‰¿í« bghŒíiu¤j jhf xU nghJ« brhšyÉšiy mt®fË‹ C®tháfns, mt®fË‹ r¤âa¤j‹ik¥ g‰¿ r¤âaÄ£L¢ brhšÈ¡ bfh©oUjh®fŸ.

j§fË‹ brhªj thœÉš xU nghJ« bghŒíiu¡ fhj mªj áwªj kÅj®, kh®¡f¤â‹ bgauhš, ïiw tÅ‹ bgauhš bghŒíiu¡f v¥go JÂth®? eh‹ ïWâ öjuhnt‹, vd¡F¥ ã‹ ïÅ vªj öjU« tukh£lh®, v‹W KA«kJ ([š) mt®fns T¿íŸsh®fŸ.

rfy kj ntj§fËY« Tw¥g£LŸs, “ïWâ Çê”, fš»mjhu«” g‰¿a K‹d¿É¥ò« milahs§fS«, KA«kJ ([š) mt®fS¡F k£lnk KGikahf¥ bghUªJ»‹wd.

g©o£ ntj ãufhZ mghâahnaÆ‹ Ô®¥ò

g©o£ ntj ãufhZ mghâahna vGâíŸsh®. “ï°yhik V‰W¡ bfhŸshjt‹, AŸu¤ KA«kJ ([š) mt®fisí«, mt®fË‹ kh®¡f¤ijí« V‰W¡bfhŸshjt‹ - ïªJî« mšy, VbdÅš ïªJ¡fË‹ kj üšfËš fš» mtjhu« ï‹D« euhêd° ïªj óÄÆš mtjǤj ã‹ mt®fisí«, mt®fË‹ kh®¡f¤ijí« V‰W¡ bfhŸs nt©L« v‹W brhšy¥g£LŸsJ. vdnt jdJ kj üšfË‹ e«ã¡if bfh©LŸs vªj ïªJî« mt®fis V‰W¡ bfhŸshÉoš kuz¤â‰F¥ ã‹DŸs thœÉš euf beU¥ò«, m§F ïiwtÅ‹ jÇrd« »il¡fhkšnghtJ« ï‹D« mtdJ nfhg¤â‰FÇatdhf MtJ« jh‹ V‰gL«.

ïiwÉRthr¤â‹ mtáa«

kuz¤â‰F¥ ã‹ cŸs thœî mšyhkš ïªj cy»Y« <kh‹ - ïiw ÉRthr«, ï‹D« ï°yh« ek¡F njit. nkY« x® ïiwtid tz§FtJjh‹ kÅjÅ‹ flik. mtdJ rªÃjhd¤ij É£LÉ£L, ntW ahÇ‹ K‹ jiyjhœ¤â¤ âǪjhY«, mt‹ ÄUf§fis Élî«nfL bf£lt‹. ehí« Tl j‹ vrkhÅ‹ thÆÈš fh¤J¡ »l¡»wJ.

mtÅlnk vâ®gh®¤J e«ãÆU¡»wJ. j‹ r¤âa vrkhid kwªJÉ£L, thr« thryhf jiy jhœ¤â âÇgt‹ v‹d kÅj‹? vÅD« ïªj ïiw ÉRthr¤â‹ mâf g£r njit, kuz¤â‰F¥ ã‹ cŸs thœÉš jh‹, m§»UªJ kÅj‹ âU«ã tu KoahJ. m§F kuz¤ij miH¤jhY« mtid kuz« jGthJ. mªneu« ifnrjK« vªj gyidí« juhJ. kÅj‹ 炙UªJ ïªj <kh‹, ïiw e«ã¡ifÆ‹¿ br‹W É£lhš, Ãuªjukhf eu»š vÇa neÇL«.

ïªj cyf beU¥ã‹ xU áW fdY« Tl clÈš g£LÉ£lhš, eh« v¥go Jo¤J¥ ngh»nwh«! v‹whš euf beU¥ig v¥go jh§f Koí«? mJ ïªj beU¥ig Él vGgJ kl§F fL« cZzkhdJ. mâš Ãuªjukhf vǪJ bfh©oU¡f neÇL«. xU njhš vǪJ fǪJ É£lhš ntW xU njhš kh‰w¥gL« ï¥go bjhl®¢áahf ïªj j©lidia mDgɤJ¡ bfh©nl ïU¡f neÇL«.

m‹ã‰»Åa thrf nea®fns!

vdJ m‹ã‰»Åa thrf nea®fns! kuz« v¥nghJ tU« v‹W bjÇahJ. cŸËG¤j Rthr« btËtUtJ g‰¿í« âraÄšiy. btËÆš É£l _¢R cŸns bršY« e«ã¡ifí« ïšiy. kuz¤â‰F K‹ mtfhrK©L. jkJ Äf¥ bgÇa, ï‹D« Kj‹ikahd bghW¥ig, flikia cz®ªJ¡ bfhŸS§fŸ. <kh‹ ï‹¿ ïªj thœî« - thœî mšy. nkY« ku¤j ã‹ tU« thœî« thœthfhJ.

ehis všnyhU« ekJ vrkhÅl« bršy nt©oíŸsJ. m§F Kj‹ikahf <khid¥ g‰¿¤jh‹ Érhuiz brŒa¥gL«. ïâš RaeyK« c©L......

v§fS¡F ïªj c©ik v¤âit¡f¥glnt ïšiy v‹W, ehis  Érhuiz ehs‹W Ú§fŸ brhšÈÉl¡ Tlhjšth?

ïªj áy r¤âa tÇfŸ c§fŸ kdâš ïl« ão¤âU¡F« v‹W e«ò»nw‹. m¥goahdhš thU§fŸ f©Âath‹fns! r¤âa ïjaK«, M‹khî« gil¤j v‹ ãÇa e©g®fns! mªj mšyhà V‰W¡ bfhŸS« Éjkhf c©ik cŸs¤Jl‹ K‹ bkhÊí§fŸ! th¡fËí§fŸ!

“mZAJ mšyhÆyhA ïšyšyhë t mZAJ m‹d KA«kj‹ m¥Jë tuèYë”

mšyhàit¤ jÉu tz¡f¤â‰FÇat‹ ntW ahUÄšiy, mt‹ jŤjt‹, mtD¡F ïiz, Jiz ahUÄšiy v‹W«, KA«kJ ([š) mt®fŸ mšyhàÉ‹ c©ik moahU« ïiw¤öjUkhf ïU¡»wh®fŸ, v‹W« rh£á TWnw‹. nkY« eh‹ ïiw ÃuhfÇ¥ãÈUªJ ahiuí« mšyhàîl‹ ïiz it¥gâÈUªJ, ï‹D« rfy ght§fËÈUªJ (j›gh) ght Û£á bgW»nw‹.

nkY« v‹id¥ gil¤j vrkhÅ‹ mid¤J r£l§fisí« V‰»nw‹. nkY« mtdJ r¤âa öj® KA«kJ([š) mt®fS¡F c©ikahf¡ f£L¥ gL»nw‹. v‹W cWâgl TW§fŸ. m‹ghs‹, fUizahsdh»a vrkh‹, v‹idí«, c§fisí« ïWâ K¢Rtiu ïªj ghijÆš Ãiy¤âU¡f¢ brŒthdhf! MÛ‹....

v‹ m‹ò e©g®fns Ú§fŸ c§fŸ kuz« tiu ïªj <kh‹ - ïiw e«ã¡ifíl‹ c§fŸ thœit¡ fÊ¡f tªÔ®fshdhš, c§fË‹ ïªj rnfhju‹ v¥go¥g£l m‹ã‹, flikah‰¿dh‹ v‹gJ ãwF jh‹ bjÇí«.

ïiw e«ã¡if¡F tU« nrhjid!

ïªj ï°yh« <kh‹ fhuzkhf c§fS¡F nrhjidfS« V‰gly«. vÅD« bt‰¿ v¥nghJ« r¤âa¤â‰nf! ï§F« r¤âa¤â‰F bt‰¿ »il¡F«. nkY« thœehŸ všyh§k nrhjidÆš fʤjhY« Tl ïªj cyf thœî áy ehŸ tiu jh‹. kuz¤â‰F¥ã‹ cŸs thœ¡if KGtJ«, m§F Rtd«, mj‹ Rf§fis miltj‰fhf, v‹ vrkhid âU¥â¥ gL¤Jt‰fhf, mtid neU¡F ne® jÇá¥gj‰fhf, ïªj nrhjidfŸ x‹WÄšiy v‹W Ãid¤J r»¤J¡ bfhŸs nt©L«.

ïÅ c§fË‹ flik

ï‹bdhU Éõa¤ijí«, c§fŸ ftd¤â‰F K‹ it¡»nw‹. <kh‹ ï‹D« ï°yh« v‹w ïªj r¤âa«, ïJtiu ahU¡bfšyh« »il¡fÉšiynah, mªj rnfhju®fË‹ cÇikí«, clikahfî« ïU¡»wJ.

vdnt, vªj Mjha neh¡fÄ‹¿, öŒikíl‹ j« rnfhju®fË‹ ÛJŸs m¡fiwÆš mt®fis vrkhÅ‹ nfhg«, euf beU¥ò, ï‹D« j©lidÆ ÈUªJ fh¥gh‰w nt©L« v‹W ntjid cz®îl‹ ãÇa ïiw¤öj® ïªj r¤âa¤ij v¤âit¤jJ ngh‹W, Ú§fS« v¤â it¥gJ c§fŸ flikahF«. mt®fS¡F r¤âa ghij rÇahf És§Ftj‰F c§fË‹ vrkhÅl« ãuh®¤jidí« òÇa nt©L«.

xUtÇ‹ .k‹ FUl‹ gh®¡f Koahj fhuz¤jhš beU¥ò¡F©l¤âš ÉHÉU¡»wh‹ vÅš xU jlitnaD«, ckJ ïªj ghij beU¥ò F©l« neh¡»¢ brš»wJ. v‹W thŒ âwªJ brhšyhjtD«, kÅj‹ v‹W brhšy¥gLtj‰F mUfijahdt‹ jhdh? mtid¤ jL¥gJ«, ão¤J¡fh¥gh‰WtJ«, “vd¡F r¡â ïU¡F« tiu c‹id beU¥ãš ÉH Élkh£nl‹” v‹W TWtJkšyth kÅj¥g©ò...!

<kh‹ bfh©l x›bthU K°ÈÄ‹ flik ahbjÅš, ahU¡F kh®¡f«, ïiw¤öj®, ïiw ntj« F®M‹ ne®tÊ »il¤J É£lnjh, mt® ïizit¤jš, ïiwÃuhfǥ㋠beU¥ãš á¡»íŸst®fis¡ fh¥gh‰W« áªijÆš _œ» Élnt©L«. mt®fË‹ KfthÆš if it¤J mt®fË‹ fhšfis¥ ão¤J¡ bfh©L, “<khid É£L« Éy» jtwhd tÊÆš br‹W Él nt©lh«.” v‹W bfŠá nf£f nt©L«.

Mjha neh¡fÄ‹¿, c©ikahd m¡fiwíl‹ brhšy¥gL« ng¢R, kdâš jh¡f¤ij v‰gL¤J»wJ. c§fŸ_ykhf xUtU¡nfD« ne®tÊ »il¤JÉ£lhš, xUtnuD« vrkhÅ‹ r¤âa thrÈš tªJ nr®ªJ É£lhš eh« fiunr®ªJ É£nlh«. ekJ fhÇa« ifTo É£lJ vdyh«.

xUtiu ïiwÃuhfÇ¥ò ïizit¥ãÈUªJ btËna‰¿, r¤âa¥ghijÆš <LgL¤âatÇ‹ ÛJ mšyhà Äf k»œ»wh‹.

c§fË‹ m‹ò ikªj‹ c§fË‹ Jnuh», c§fË‹ vâÇíl‹ nr®ªJ bfh©L mt‹ brhštij nf£L elªJ bfh©oU¡»wh‹ vÅš, xU ešyt® mtD¡F¢ brhšÈ òÇa it¤J c§fS¡F f£L¥gl¢ brŒJ É£lhš, mªj ešytÇ‹ ÛJ c§fS¡F v›tsî k»œ¢á V‰gL«! mªj ešytÇ‹ ÛJ V‰gL« k»œ¢áia Él mL¤jtU¡F Mkhid v¤âit¡f¡ fhuzkhF« moahÇ‹ ÛJ mšyhà msî flªj k»œî bfhŸ»wh‹.

<kh‹ - ïiw ÉRthr« nk‰bfh©lã‹

ï°yh« jGÉaã‹, Ú§fŸ ïiwtÅ‹ c©ik moahuhf M»É£lJ«, ïÅ c§fŸ ÛJ âdK« Intis bjhGtJ flik. vdnt mij Ú§fŸ f‰W¥gÆ‹W, Élhkš bjhGJ tu nt©L«. mjdhš c§fŸ M‹kh rhªâailtJl‹ mšyhàÉ‹ m‹ò« tsU«.

uksh‹ khj« tªJÉ£lhš mªj khj« KGtJ« neh‹ò ão¡f nt©L«.

Ú§fŸ bghUshjhu trâ gil¤jtuhÆ‹ c§fË‹ bghUshjhu Ãiy¡nf‰g kh®¡f« îizƤJlŸsgo c§fŸ tUkhd¤â‹ eh‰gâš xU g§F xâ¡» cÇat®fS¡F jhdkË¡f nt©L«.

trâÆU¥ã‹ MíËš xU jlit A{é¡ flikah‰w nt©L«.

#h¡»uij ïÅ c§fË‹ áuR mšyhàit¤ jÉu ntW ahÇ‹ K‹ò« gÅa¡TlhJ.

kJ mUªJjš, NjhLjš, t£o th§Fjš, g‹¿ ïiw¢á òá¤jš, yŠr« th§Fjš TlhJ.

ï‹D« kh®¡f¤âš jil brŒa¥g£l m¤jid brašfis É£L«, jÉ®ªâU¡f nt©L«. nkY« mšyhàthš  Ayhš (öaJ) v‹W m¿É¡f¥g£lt‰iw jhuhskhf c©zyh«; gUfyh«.

c§fË‹ vrkhÅ‹ òw¤âÈUªJ tH§f¥g£l gÇR¤j ntj¤ij F®Mid âdK« Xâ tunt©L«. nkY« R¤j«, öŒikÆ‹ tÊ tiffis e‹F m¿ªJ bjËî bg‰W¡ bfhŸsnt©L«.

c©ik kdJl‹, ‘v§fŸ ïu£rfh v§fisí«, v§fŸ e©g®fisí«, FL«g¤jh®, c‰wh®, cwÉd®fisí«, ï¥óÄÆš thG« KGkÅj Fy¤ijí«, <kh‹ - ïiw ÉRthr¤Jl‹ cÆ® thHit. <kh‹ - ïiw ÉRthr¤Jl‹ ku¡f¢ brŒ!’ v‹W cU¡fkhf ãuh®¤â¤J tu nt©L«.

VbdÅš ïiw ÉRthr« jh‹ kÅj Fy¤â‹ Kj‹ikí«, ïWâíkhd e«ã¡if, ïiw¤öj® ï¥uhë« (miy) mt®fŸ bfhGªJÉ£L vǪJ¡ bfh©oUªJ F©l¤âš åába¿a¥g£l nghJ, j§fË‹ ïiw e«ã¡ifÆ‹ xËia år¢ brŒjh®fŸ. mjdhš mt®fË‹ ïiw e«ã¡ifÆ‹ xU Ko Tl fUfÉšiy.

ï‹W« Tl mªj <khÅa r¡â e«ÄlÄUªjhš beU¥ò¡F©l« ek¡F« óŠnriyahF«. r¤âa¥ ghij¡F vâuhf cŸs jilfŸ všyh« jÉL bghoah»ÉL« v‹gâš vŸssî« IaÄšiy.

“ï‹W« Tleã ï¥uhëÄ‹ <kh‹ ïUªjhš

beU¥ò F©l« óŠnriyahf kh¿ÉLnk”.
c§fŸ cilik

ïnjh

c§fS¡nf!

MáÇa®:

bksyhdh KA«kJ fä« á¤ÔÑ

jÄÊš :

bksyhdh m¥J® uë« uõh

gâ¥òiu

rKjha nritfŸ gyt‰iw j§fË‹ nguhjuîl‹ brayh‰¿tU« “y{ÌÜ‹ ou°£o‹” nkY« xUikšfš “c§fŸ cilik ïnjh c§fS¡nf” vD« ïªüš. ïj‹ _y« j~th vD« ïiw miH¥ò¥gÂÆš y{dh fhš gâ¡»wJ. mšA«JÈšhà.

y{dhÉ‹ x›bthU nritiaí« bt‰¿ah¡» gÇóuz¤ij tH§» tU« všyh« tšy Vf‹ mšyhà ïªj ïiwgÂÆY« gÇóuz¤ijí« e« midt®fË‹ T£L Ka‰áiaí« bjhŒÉ‹¿ bjhl®tj‰F ešyUŸ ghÈ¥ghdhf! MÛ‹.

cyf« KGtJ« Ô‹ kz« fkH, ãw® J‹g« Éyf, ïiw beU¡f« bgw, jdJ thœÉ‹ x›bthU k¤ JËiaí« tšy uàkhD¡fhŒ tH§» tU« “bksyhdh fä« á¤ÔÑ e¤É, Aœu¤U.P.” mt®fË‹ ïiw bghW¤j ciuÆ‹ bjhF¥ig, j§fŸ K‹ rk®¥ã¥gâš y{dh mšyhàî¡F e‹¿fis gy nfho [{jh¡fshf áu« g»wJ. mšA«JÈšyhà.

bksyhdhÉ‹ ciuia jÄHh¡f« brŒj bksyhdh m¥J® uë« uõhâ Aœu¤ mt®fS¡F«, m¢á£L jªj nfhuk©lš ãÇ©l®° ã.È£., mt®fSlfF«, ešy KiwÆš m¢R nfh®it brŒj y{dh »uh~ã¡è¡F«, bksyhdhÉ‹ ïªj üiy kWgâ¥ò brŒa mDkâ tH§»a k{È°-ï-[›Jš F®M‹ mt®fS¡F« nkY« ïªüš btËtu gy tifÆš M¡fK« C¡fk« mˤJ v§fSl‹ clyhY« bghUshY« x¤JiH¤j Vida eš cŸs§fS¡F« všyh« tšy mšyhàÉ‹ âU¥ bghU¤j« v‹w “Çsh” it tšy ïiwt‹ tH§Fthdhf! v‹W JM brŒ»nwh«.

ïªüš _y« ne®tÊ jt¿ â¡f‰W ÉF« rnfhju®fŸ eštÊ bgwnt©L« v‹gJ v§fŸ mth.

Ô‹ nritÆš

y{dJš KàÌÜ‹ ou°£

38 To 44, rhiy Édhaf® nfhÆš bjU,

k©zo, br‹id - 1.

brš : 98410 54929, 98408 86926, 98404 73331

K‹Diu

m»y cyf¤â‰F« ïiwtdhš mUshf mD¥g¥ g£l kh®¡f« ïiwtdhš mUshf mD¥g¥ g£l kh®¡f« ï°yh«. m©zš eã KA«kJ ([š) mt®fŸ eãahf mD¥g¥g£l bghGJ cy»š K°È«fŸ vtU« ïšiy. eã ([š) mt®fŸ jdJ 23 tUl thœ¡ifÆš všyh« tšy ïiwtdhd mšyhàit m¿Kf¥gL¤j j‹id mšyhàthš mD¥g¥g£l öj® v‹gij k¡fS¡F vL¤Jiu¤J, v¥go kÅj‹ thH nt©L« v‹gij thœªJ fh£onjh ï¢r¤âa ï°yh¤ij všyh k¡fS¡F«l bfh©L nr®¡f nt©L« v‹w Äf¥bgU« bghW¥ig e«Äl¤âš x¥gil¤J, br‹WŸsh®fŸ. “ï°yh«” ïJ xU r_f¤J¡F k£L« mD¥g¥g£l kh®¡fkšy. khwhf, cyf« mid¤J¡F« mD¥g¥g£l kh®¡f«. ïJ cyf¥ bghJkiwahŒ jªj “mš - F®M‹” v¡fhy¤J¡F«, v«bkhÊÆdU¡F«, všyh ïl§fS¡F« bghUªJ« m‰òj kiw. ïij¥ bg‰W¤ jªj KA«kJ eã ([š) mt®fŸ kÅjÅ‹ x£Lbkh¤j thœ¡if¡F« K‹khâÇahŒ âfœªjt®fŸ. ï¥òÅj kh®¡f¤â‹ mo¥gil¡ bfhŸifahd “XÇiw¡ bfhŸisia” jÄœ TW« ešYy»š thG« rnfhju®fS¡F« vL¤J¢ brštnj ï¢á¿a üÈ‹ F¿¡ nfhŸ. “x‹nw Fy« xUtnd njt‹” v‹w XÇiw¡ bfhŸifia bjËthf KG cyfK« R‰¿ âǪJ KH§F»‹w “bksyhdh” mt®fŸ mj‹ jh¤gÇa§fŸ k‰W« ïufáa§fisí« ku¤jã‹ kWãwÉ c©lh? ïšiyah? v‹w e«K‹ vG« Ãahakhd nfŸÉfS¡bfšyh« ïªüÈš mH»a Éilia jU»wh®fŸ.

jhia ãǪJ thL« f‹W¡F Û©L« jhŒ »il¤jhš v‹d k»œî »il¡Fnkh, Nwh tÊÆš á¡»¤âdU« glF¡F mikâ »il¤jhš v‹d ÃfGnkh mJ ngh‹W ïªüÈ‹ _y« k»œî«,kd mikâí« »il¡F«. bksyhdh kÅj Fy¤â‹ ÛJ it¤JŸs m‹ã‹ btË¥ghL üš KGtJ« gwªJ ÉǪJ fhz¡ »il¡»‹wd.

kd mikâ njL« khªj®fS¡F kUªJ ïªüÈny ïU¡»‹wJ. kÅj Fy¤â‹ mâgâ r®t tšyikgil¤j mšyhà ne®tÊÆ‹ ó§fh‰iw Rthá¡F« thŒ¥ig e« midt®fS¡F« FiwÉ‹¿ Ãiwthf tH§Fthdhf! MÛ‹.

v‹W« ïiw gÂÆš...

.............

cŸns bršY« K‹ xU áy th®¤ijfŸ

xU áW beU¥ò¡f§F c§fË‹ K‹ »l¡»wJ. X® m¥ghÉ¡ FHªij btW« fhšfSl‹ mij neh¡» elªJ tU»wJ. ï‹D« r‰W neu¤âš mj‹ ãŠR¡fhšfŸ m¤â¡f§if Äâ¡f¥ ngh»‹wd, vÅš Ú§fŸ v‹d brŒå®fŸ...?

Ú§fŸ clnd m¡FHªijia thÇbaL¤J¡ bfhŸå®fŸ. beU¥ãÈUªJ öukhf ÃW¤âaã‹, c§fS¡F všiya‰w k»œ¢á V‰gL« mšyth...?

ï›thnw xU kÅj‹ beU¥ãš vǪJ É£lh‹ mšyJ fǪJ É£lh‹ vÅš ntjidÆš Ú§fŸ Jo¤JnghŒ ÉL»Ö®fŸ... ïJ V‹? v‹W Ú§fŸ v¥nghjhtJ áªâ¤jJ©lh...? ïJ VbdÅš, gil¥òfŸ midtU« xnu jhŒ jªijÆ‹ k¡fŸ. x›bthUtÇ‹ beŠáY« xU Jo¡F« ïja« c©L. mâš m‹ò c©L. m¡fiwí©L. J‹g¤âš g§F bgW« Jo¥ò©L. xUt® k‰wtÇ‹ ï‹g, J‹g§fËš g§F bgw¤ Jo¡»wh®.

xUtU¡bfhUt® cjÉ brŒJÉ£L k»œ»‹wd®. ahÇ‹ ïja¤âš, KG kÅjFy¤â‰fhf m‹òz®¢á ãw¡Fnkh, ahUila x›bthU gÂí« kÅj nrit¡fhfnt ïU¡Fnkh, ah® ntjid, J‹g¤âš ÉGtij¡ f©L kd« Jo¡»whnuh nkY« mtU¡F cjîtij jdJ thœÉ‹ f£lha m«rkhf M¡»¡bfh©lhnuh, mt® jh‹ c©ikÆš kÅj‹.

ïªj cy»š kÅjÅ‹ ïªj thœî j‰fhÈf khdJ. kuz¤â‰F¥ã‹ mtD¡F ï‹bdhU thœî c©L. mJ ÃuªjukhdJ. jdJ c©ikahd ïu£rfid tz§» tÊ¥glhkš kuzkilªJ É£lhš kuz¤â‰F¥ ã‹ cŸs thœÉš Rtd« »il¡f KoahJ. Ãuªjukhf eu»‹ vÇ¡ bfhŸËahf neÇL«.

ï‹W y£nrhgy£r, nfho¡fz¡fhd kÅj®fŸ eu»‹ vÇ¡bfhŸËfshtj‰F Xo¡bfh©oU¡»wh®fŸ. neuf eu»‰F ï£L¢bršY«ghijÆš br‹Wbfh©oU¡»wh®fŸ. ï¢NœÃiyÆš kÅjFy¤â‹ÛJ m‹òbfh©l kÅjhãkhd¤ij e«ò»‹w midtÇ‹ ÛJ« flikba‹dbt‹whš, mt®fŸ clnd vGªJ tu£L«. eu»š ÉH ïU¥gt®fis¡ fh¥gh‰W« j« flikia Ãiwnt‰w£L«...

kÅj®fSl‹ c©ikahd m¡fiw bfh©l,mt®fis euf beU¥ãÈUªJ fh¥gh‰W« ftiyÆš cUf¡Toa bksyhdh KA«kJ fä« á¤ÔÑ mt®fŸ m‹ò, ghr¤â‹ áy ó¡fis ï§nf öÉíŸsh®fŸ. mt‰¿š kÅj Fy¤â‹ ÛJ bfh©LŸs mtuJ m‹ò gË¢br‹W Ä‹D»‹wJ. mj‹ _y« xU c©ik K°È« v‹w fhuz¤jhš, v« midtÇ‹ ÛJŸs flikia mt®fŸ Ãiwnt‰¿íŸsh®fŸ.

ïªj áy th®¤ijfSl‹.....

ïja¤â‹ ïªj JQ¡Ffis - c§fË‹ cilikia - c§fS¡F K‹ it¡»nw‹.

tèRiykh‹ e¤É

MáÇa® - m®K‡h‹ (c®J khj ïjœ)

òy¤ - K#~¥g® ef®, c.ã.

AAPKI AMANAT AAPKI SEWA MEIN IN TAMIL PDF
அல்லாஹ்வையும் அல்லாஹ்வுடைய தூதரையும் பின்பற்றுவோம் மறுமை வெற்றியடைவோம்!


குர்ஆன் ஹதீஸ் அடிப்படையில் சத்திய இஸ்லாத்தை மக்களிடையே கொண்டு செல்வதே இந்த டிரஸ்டின் நோக்கமாகும்.
மார்க்கப் பணிகளுக்காக டிரஸ்ட்டிற்கு 
அணுகவேண்டிய முகவரி: 
No comments:

Post a Comment